หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ
11 สิงหาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานการประชุมค
11 สิงหาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประธานการประชุมคณะกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 3 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ในวันนี้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ และ นายสมชาย วงศ์แดง อนุ กอจ.ฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยศาสนา เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์แก่คนในชาติอย่างยั่งยืน โดยการปฏิบัติหลักคำสอนทานศานาที่ตนนับถือ และเพื่อให้ศาสนิกทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมพลังทางศาสนาที่แสดงออกถึงความสามัครสมานสามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป
11 ส.ค. 2566  71 ครั้ง
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยาย
Click ดูภาพขยายแสดงความคิดเห็น

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย