หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด 347 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด 347 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 568 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม 554 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ. 917 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม 546 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบของบบูรณะมัสยิด 423 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 659 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 735 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 1263 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 1944 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 1110 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 809 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 827 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 847 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 646 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 1008 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 763 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 641 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 1320 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 939 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 947 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 730 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 1200 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 1204 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 894 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 1292 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 1212 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 1148 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 1345 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1924 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1583 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 1222 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 3054 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 968 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 1299 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
มัสยิดกระบี่
halal24
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย