หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด 430 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด 410 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 695 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม 848 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ. 1317 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม 879 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบของบบูรณะมัสยิด 482 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 710 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 795 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 1463 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 2132 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 1203 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 879 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 888 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 936 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 727 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 1084 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 819 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 696 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 1408 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 992 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 1008 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 789 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 1268 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 1288 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 950 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 1374 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 1280 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 1206 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 1407 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1995 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1651 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 1288 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 3152 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 1019 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 3510 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.